Privacyverklaring Bocklandt BVBA

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen. Bocklandt bvba is de Verwerkingsverantwoordelijke in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring en de u toekomende rechten op grond van de AVG (GDPR) treedt in werking op 25 mei 2018.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WIJ OVER U?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en onze dienstverlening naar u toe.
Hierbij verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • identificatiegegevens, zoals naam, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht;
 • contactgegevens (adres, e-mail, telefoonnummers);
 • familiale situatie (burgerlijke staat, huwelijksstelsel);
 • fiscale informatie (bv. fiscale woonplaats);
 • informatie over uw sociaal statuut, uw beroep en de activiteit van uw werkgever;
 • gegevens die noodzakelijk zijn ter bepaling van uw beleggersprofiel (bv. kennis en ervaring met betrekking tot financiële instrumenten);
 • financiële transactiegegevens (bv. transacties in financiële instrumenten, goud- en wisselverrichtingen);
 • uw bankrekeningnummer;
 • videobewaking (in functie van de veiligheid in onze kantoren).

Wij verwerken geen persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksuele voorkeur.

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • het naleven van wetgeving met betrekking tot sancties en embargo’s;
 • het bestrijden van belastingfraude en het naleven van belastingcontrole– en meldingsverplichtingen;
 • bank– en financiële regelgeving op basis waarvan wij:
  – beveiligingsmaatregelen voorzien om misbruik en fraude te voorkomen;
  – transacties opsporen die afwijken van de normale patronen;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.

b. Om een overeenkomst met u uit te voeren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een beleggingsproduct of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden.

c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties;
 • fraudepreventie.

d. Om elektronische communicatiegegevens te verwerken

Naast het opnemen van elektronische communicatie die wettelijk toegestaan of opgelegd is, kunnen wij uw elektronische communicatie ook opnemen, meer bepaald om het bewijs te hebben van transacties of van communicatie die plaatsvonden via deze elektronische communicatie, met inbegrip van de inhoud van deze communicatie (inclusief elk advies dat door ons werd gegeven). We kunnen dergelijke gegevens bewaren zolang wettelijk vereist of toegestaan is, met name gedurende de periode waarin een geschil kan ontstaan naar aanleiding van de elektronische communicatie opgenomen tussen u en ons. Het voorgaande is van toepassing op telefoongesprekken evenals op alle andere vormen van elektronische communicatie (zoals e-mail).

3. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan

 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan.
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals notarissen of revisoren.
 • Bepaalde onderaannemers en externe experts, meer bepaald voor de ontwikkeling en het onderhoud van informaticaplatformen en applicaties van de beursvennootschap. De communicatie van uw gegevens in die context wordt altijd uitgevoerd binnen de limieten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten waarop deze onderaanneming betrekking heeft.

4. HOELANG HOUDEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissen: u kan het wissen van uw persoonsgegevens vragen, dit in functie van de technische middelen die onze beursvennootschap tot haar beschikking heeft. De beursvennootschap kan niettemin weigeren hiertoe over te gaan, indien uw gegevens noodzakelijk zijn om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen of voor bewijsdoeleinden.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: u kan de overdracht van uw gegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze vragen, indien dit technisch mogelijk is. Het betreft enkel de persoonsgegevens die u zelf hebt verstrekt.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Indien u één van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen zoals omschreven in deze privacyverklaring stuurt u een schriftelijk verzoek naar:

Bocklandt BVBA
Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1
9100 Sint-Niklaas