Uw garanties bij Bocklandt BVBA

Welke bescherming genieten uw effecten en tegoeden bij een beursvennootschap?

Erkenning door NBB en FSMA

Het toezicht op een beursvennootschap verloopt volgens het ‘Twin Peaks’-model of tweepolig model met twee autonome toezichthouders, namelijk de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, kort FSMA (de voormalige CBFA), die elk specifieke doelstellingen nastreven.

Elke beursvennootschap dient erkend te worden door de NBB. Zij moet geleid worden door minimum twee erkende bestuurders en moet aan een aantal minimumkapitaalvereisten voldoen.

Bocklandt BVBA bezit reeds sedert geruime tijd de nodige vergunningen voor de uitoefening van zijn activiteiten. In de periodieke rapporteringen die ze moet opmaken aan de NBB, worden de minimumkapitaalvereisten steeds ruimschoots gehaald en zelf fors overschreden.

Nationale Bank van België

 

FSMA

Segregatie van cliëntengelden en effecten

De wetgeving bepaalt eveneens dat elke beursvennootschap verplicht is de door haar cliënten gedeponeerde contanten apart te plaatsen in afwachting van een belegging. De beursvennootschap moet met andere woorden elke dag alle tegoeden van haar cliënten op een bankrekening deponeren. Deze bankrekening is geen traditionele bankrekening. Het is een rekening die geregeld wordt door een scheidingsovereenkomst tussen de beursvennootschap en de bewarende bank. Een overeenkomst waarbij de bewarende bank erkent dat de op deze rekening gedeponeerde tegoeden niet toebehoren aan de beursvennootschap zelf, maar aan de cliënten van de beursvennootschap. De tegoeden van de cliënten worden dus beschermd tegen de schuldeisers van de beursvennootschap mocht deze failliet gaan.

Elk bedrag dat aldus afkomstig is van deponeerde contanten of van een krediet op een cliëntenrekening moet gescheiden worden binnen de 3 werkdagen.

Zoals voor de tegoeden, is de segregatieverplichting ook van toepassing op de effecten die cliënten in bewaring hebben gegeven bij de beursvennootschap. Bocklandt werkt samen met de voornaamste erkende bewaarnemers die gekozen worden op basis van strenge en veeleisende criteria.

Deze segregatieverplichting is eigen aan de beursvennootschappen en wordt niet toegepast door banken en effectenbanken.

Risicospreiding van de contante tegoeden tussen bewaarnemers

De wetgeving bepaalt eveneens dat een beursvennootschap verplicht is om de door haar cliënten gedeponeerde tegoeden te spreiden. Het maximumbedrag dat een beursvennootschap bij één bankinstelling kan deponeren is bij wet bepaald en hangt af van het eigen vermogen van de beursvennootschap.

Bocklandt verspreidt de tegoeden van cliënten over diverse Belgische financiële instellingen die, net zoals de beursvennootschap, onder het toezicht staan van dezelfde toezichtsautoriteiten.

Solvabiliteit

Onze beursvennootschap is gespecialiseerd in uitvoering van orders en de verhandeling van goud en vreemde valuta. Wij zijn geen kredietinstelling, niet actief in beursintroducties en in het verlenen van kredieten. Hierdoor is de solvabiliteit van onze beursvennootschap zeer hoog.

Prudentiële controle

De prudentiële controle wordt op 3 niveaus op de beursvennootschap uitgevoerd.

Vooreerst zijn er de interne controleprocedures, die al of niet automatisch verlopen, naargelang de activiteit die gecontroleerd wordt. Deze interne controleprocedures brengen de meest atypische verrichtingen aan het licht, waarop de zaakvoerders gepast dienen te reageren. De compliance officer van de beursvennootschap voert controle uit op de correcte toepassing van alle wetten en reglementen die aan de beursvennootschap worden opgelegd.

Op het tweede niveau voert de ‘externe’ interne auditor toezicht uit op de algemene werking van de beursvennootschap. Hij bekijkt de werking van de beursvennootschap, de ingevoerde controleregels en de toepassing ervan. Hij waakt over de goede werking van de beursvennootschap en streeft naar een verbetering van de ingevoerde procedures. De commissaris revisor voert een controle uit op de boekhoudkundige gegevens en op de gegevens die aan het cliënteel verspreid worden.

Tot slot moet de NBB haar toestemming geven over de benoeming van de bedrijfsrevisor, die door haar diensten erkend moet zijn. Driemaandelijks rapporteert de beursvennootschap haar financiële ratio’s aan de NBB. FSMA voert controle uit op de toepassing van de MiFID-regels en de bescherming van de cliënten.

Garantiefonds voor deposito’s en Beschermingsfonds voor Financiële Instrumenten

Sinds midden 2016 worden de wettelijke garanties op tegoeden van Belgische cliënten opgesplitst in: enerzijds het Garantiefonds voor deposito’s en anderszijds het Beschermingsfonds voor Financiële Instrumenten.

Deze beide fondsen bieden cliënten van onze beursvennootschap dezelfde garanties als voor cliënten van banken. De Belgische regering heeft deze garantie gebracht tot € 100.000 per titularis wat de tegoeden (deposito’s) betreft. Bovendien houdt onze beursvennootschap cash tegoeden van haar cliënteel aan bij verschillende banken om zo risicospreiding te optimaliseren.