Uw mening

We horen graag uw feedback

Opmerkingen omtrent onze dienstverlening

U een optimale dienstverlening verstrekken, is het doel van onze beursvennootschap. Daarom zijn we steeds bereid om te luisteren naar uw opmerkingen en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren. U kunt hiervoor terecht bij uw contactpersoon die bereikbaar is via ons algemeen telefoonnummer 03/760.09.70 of op het algemeen mailadres: info@bocklandt.be

Klachten

Hoewel we bij Bocklandt er alles aan doen om onze cliënten zo goed mogelijk te bedienen, is het mogelijk dat er een discussiepunt ontstaat. In eerste instantie is uw contactpersoon het aansprekingspunt.

Als het probleem niet naar uw voldoening is opgelost, dan kunt u een klacht formuleren. De procedure hiervoor vindt u in de volgende informatienota.

De klacht dient gericht te zijn aan de Compliance Officer van de beursvennootschap en kan verstuurd worden per brief, fax of e-mail. De klacht dient te bestaan uit een uitdrukkelijke beschrijving van het probleem, eventueel gestaafd met de nodige bewijsstukken.

Uw schriftelijke klacht wordt, tezamen met de daarbij geleverde documenten, voorgelegd aan de zaakvoerders van de beursvennootschap, die de klacht zullen bestuderen. Binnen de 14 dagen na de indiening van de klacht, zult u schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het standpunt van de zaakvoerders en/of van de voorgestelde oplossing om het probleem op te lossen. De beursvennootschap zal pas overgaan tot de uitvoering van de voorgestelde oplossing na uw goedkeuring. Indien u niet akkoord bent met de voorgestelde oplossing kunnen we tezamen bekijken of er een andere mogelijkheid bestaat om uw probleem op te lossen.

Indien u zich echter niet kunt vinden in het antwoord van de beursvennootschap, kunt u zich tenslotte ook schriftelijk richten tot de Bemiddelingsdienst van de Banksector.

De Bemiddelingsdienst: een woordje uitleg

 • De Bemiddelingsdienst wordt geleid door een Ombudsman. Dat is een onpartijdige bemiddelaar die u kan helpen bij het oplossen van een probleem met uw bank, beursvennootschap of kredietmaatschappij.
 • Hij zal een advies opstellen betreffende het voorgelegde probleem. Dit advies is niet bindend. Als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, kunt u zich nog altijd tot de rechtbank wenden.

Wie kan een beroep op hen doen?

 • Natuurlijke personen met klachten die hun privébelangen betreffen.
 • Ondernemingen en zelfstandigen kunnen bij de Bemiddelingsdienst terecht voor klachten in het kader van kredieten en in het kader van grensoverschrijdende betalingen van ten hoogste € 50.000,–.

Wanneer is een beroep op de Bemiddelingsdienst (on)mogelijk?

 • De Bemiddelingsdienst komt pas tussenbeide nadat u het probleem aan uw bank of beursvennootschap schriftelijk heeft voorgelegd en er geen oplossing werd bereikt binnen een redelijke termijn.
 • De Bemiddelingsdienst in onbevoegd voor een geschil:
  – betreffende het commerciële beleid van de financiële instelling;
  – dat bij een rechtbank aanhangig is;
  – waarvoor reeds een rechterlijke uitspraak bestaat.
 • De Bemiddelingsdienst antwoordt niet op vragen om algemene inlichtingen.

Wat te doen wanneer u een klacht heeft?

 • Wanneer u en uw financiële instelling niet tot een oplossing komen, kunt u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst. U dient dan schriftelijk een aanvraag in, waarbij u de Bemiddelingsdienst duidelijk en nauwkeurig inlicht over het geschil. Daarenboven moet ook een kopie worden bezorgd van de volledige relevante briefwisseling met uw bank/beursvennootschap alsook een kopie van de nodige of nuttige stukken (bijvoorbeeld uittreksels, kredietovereenkomst, enz.)

Wat zal de Bemiddelingsdienst doen?

 • De Bemiddelingsdienst bevestigt de ontvangst van uw verzoek en zal u laten weten of nog aanvullende inlichtingen vereist zijn. De procedure is in principe volledig schriftelijk.
 • Een zorgvuldig onderzoek vergt tijd. Hoe lang precies de behandeling van een dossier duurt, kan, afhankelijk van het probleem, variëren van enkele dagen tot enkele maanden.
 • U zult schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een gemotiveerd advies.

Is het beroep op de Bemiddelingsdienst gratis?

 • Het beroep op de Bemiddelingsdienst is gratis.

 

OMBUDSFIN
North Gate II
Koning Albertlaan II laan 8, bus 2
1000 BRUSSEL

Tel : 02/545.77.70
Fax : 02/545.77.79

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be
Website : www.ombudsfin.be1